Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Yhteistyössä ja yhdessä potilaan parhaaksi

hein 25, 2014

Jokaisella potilaalla on oikeus hyvän, korkeatasoisen ja turvallisen hoidon lisäksi myös hyvään palveluun.  Tavoitteena on antaa potilaalle kokemus, että hänestä on pidetty huolta, hän on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi ja saanut riittävästi ymmärrettävää tietoa ja tukea.  Potilaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun ja päätöksentekoon mahdollisuuksiensa mukaan. Potilasta tuetaan myös hoitopaikan valinnassa.

Potilaan tullessa hoitojaksolle hänelle nimetään omahoitaja, joka vastaa potilaan hoitotyön suunnittelusta ja osallistuu hoidon toteutukseen. Omahoitajan poissa ollessa potilaan hoidon etenemisestä vastaavat työvuorokohtaisesti nimetyt hoitajat, jotka toteuttavat omahoitajan laatimaa kirjallista hoitotyön suunnitelmaa. Potilaan kanssa pyritään muodostamaan hyvä vuorovaikutussuhde. Samalla tuetaan potilaan omaa kykyä ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä kuntoutua.

"Haluamme, että ammattilaisten hyvä yhteistyö näkyy myös potilaalle."

Läheiset ovat tervetulleita osastoille ja mukaan poliklinikkakäynneille. Poliklinikalla läheisen mukana olo on jopa suotavaa, erityisesti silloin kun kyseessä on jokin vakavampi tilanne, esimerkiksi syöpädiagnoosi tai kun potilas tarvitsee tukea hoitohenkilökunnan kanssa kommunikointiin. 

Tampereen yliopistollinen sairaala on haluttu työpaikka, jossa tarjotaan korkeinta hoidollista osaamista. Täällä työskentely edellyttää paljon myös hoitajilta. Hoitajillamme on hyvä koulutus ja tarkat kelpoisuusvaatimukset ja heitä kannustetaan ylläpitämään ja laajentamaan osaamistaan. Teemme määrätietoisesti työtä yhtenäisten ja tutkittuun tietoon perustuvien hoitotapojen ja -menetelmien vakiinnuttamiseksi.  Hoito perustuu parhaaseen ajan tasalla olevaan tietoon, jota käytetään harkitusti jokaisen potilaan hoidon ja palvelujen järjestämisessä.  Parhaalla ja ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan yleensä tutkimustietoa.

Taysissa potilas saa monialaista erikoissairaanhoitoa ja haluamme, että hoitajien, lääkäreiden ja muiden ammattilaisten hyvä yhteistyö näkyy myös potilaalle. Tarvitsemme toisiamme ja potilas tarvitsee meitä kaikkia.


Pirjo Aalto

hallintoylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT

Minna Lepola - 05.10.2014

Olen ollut vapaaehtoisena doulana Tampereen Ensi- ja turvakodin sekä Tampereen doulapiirin kautta reilu vuoden ajan (syksystä 2013 lähtien). Olen ollut 10 erilaisessa synnytyksessä ja tavannut lähes 30 eri raskaana olevaa äitiä. Kehun aina uusille äideille Tays:ia turvallisena ja myönteisenä paikkana synnyttää. Tuen mielelläni äitejä, isiä ja muita synnyttäjän tukihenkilöitä siinä sairaalassa. Kätilöt ovat pääsääntöisesti erittäin ammattitaitoisia ja lämminhenkisiä ja olen kokenut että minut doulana on otettu myönteisesti vastaan. Monen kätilön kanssa olemme olleet useammissa synnytyksissä ja olen saanut heiltä tukea doulaamiseen vaikeissakin tilanteissa. Vuoden aikana moni asia on mennyt synnytys-saleissa eteenpäin ja synnytystoivelistalta voidaan jättää jo muutama kohta pois, ne kun hoituvat jo ihan itsestään selvyytenä . Osallistuin lauantaina 4.10 Turussa kotisynnytys-seminaariin jossa jaettiin tietoa, taitoa ja kokemuksia raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeajasta vaikka itse kotisynnytykset eivät minua varsinaisesti houkuta. Saatoin ylpeästi viedä positiivista kuvaa Taysista kertoen että "meillä asiat hoidetaan jo tuolla tavalla" - paremmin kuin ehkä jossain toisessa Suomen synnytys-sairaalassa:) Yst.terv. Minna doula