Valfrihet

Expertens blogg

Samarbete till fördel för våra patienter

jul 25, 2014

Alla patienter har rätt till en god och trygg vård av hög kvalitet samt även till en god service.  Vårt mål är att ge patienterna upplevelsen att de har blivit omskötta, deras åsikter har beaktats och förståtts och att de har fått tillräckligt med tydlig information och stöd.  Patienterna och deras anhöriga har möjlighet att delta i planering och beslut om vården. Patienterna ges också stöd vid valet av vårdplats.

När en patients vårdperiod inleds, utses en egenvårdare för patienten. Egenvårdaren svarar för planering av vårdarbetet och deltar i genomförandet av vården. Under egenvårdarens frånvaro svarar de skötare som har utsetts för varje arbetsskift för vården av patienten. Skötarna följer den skriftliga plan som egenvårdaren har gjort upp för vårdarbetet. Syftet är att skapa en god interaktion mellan patienter och vårdpersonal. Samtidigt stöds patientens förmåga att själv förebygga och behandla sina sjukdomar och att återhämta sig.

"Vi vill att vårt goda professionella samarbete ska synas även för våra patienter."

Anhöriga är välkomna till avdelningarna och att delta i polikliniska besök. På polikliniken är det rentut önskvärt att anhöriga är med på besöken, särskilt i allvarliga situationer såsom cancerdiagnos, eller när patienten behöver stöd vid kommunikationen med vårdpersonalen. 

Tammerfors universitetscentralsjukhus är en eftertraktad arbetsplats som erbjuder den högsta vårdkompetensen. Att jobba här förutsätter många olika färdigheter även av skötarna. Våra skötare har en god utbildning och noggranna behörighetsvillkor och de uppmuntras att upprätthålla och öka sin kompetens. Vi arbetar på ett målmedvetet sätt för att etablera enhetliga vårdrutiner och vårdmetoder som bygger på forskningsdata.  Den vård vi ger utgår från den bästa aktuella kunskapen, och denna används efter noggrann bedömning när vården och servicen anordnas för patienter.  Med bästa aktuell kunskap avses i regel forskningsdata.

På Tammerfors universitetscentralsjukhus får patienterna multiprofessionell specialsjukvård, och vi vill att det goda samarbetet mellan skötare, läkare och andra experter ska synas även för patienterna. Vi behöver varandra och patienterna behöver oss alla.

 


Pirjo Aalto

förvaltningsöverskötare, Birkalands sjukvårdsdistrikt

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER