Valfrihet

Expertens blogg

Orsaken till hjärtrytmrubbningar bör alltid utredas

jan 7, 2015

Det är mycket viktigt att hjärtklappning, snabb puls eller rytmrubbningar som ger obehagliga volter i bröstet identifieras och diagnostiseras. Vissa rubbningar i hjärtrytmen kan förorsaka hjärtsvikt eller till och med hjärninfarkt.

Olika rytmrubbningar kan ge väldigt olika symptom. Patientens beskrivning av symptomen och undersökning av hjärtat på mottagningen ger läkaren betydelsefull information.

Rytmrubbningar kan ha sitt ursprung i hjärtats förmak eller kamrar. De kan indelas i ofarliga, besvärande och farliga rytmrubbningar. Läkaren utreder vanligen den sannolika orsaken till hjärtrytmrubbningen genom rutinundersökningar och elektrokardiografi, dvs. EKG-undersökning. Om det är möjligt att ta EKG under rytmrubbningen går det att med säkerhet fastställa dess typ.

Uppsök alltid läkare om du känner en obekant rytmrubbning i hjärtat. Om du i samband med rytmrubbningen har bröstsmärtor, blir medvetslös, svimmar eller får andra svåra symptom behöver du omedelbar vård. Om hjärtrytmen är oregelbunden eller för snabb men inga andra symptom förekommer, kan du vänta några timmar för att se om rubbningen upphör av sig själv. Men om symtomen av rytmrubbningen fortgår ska du alltid uppsöka läkare. Upprepade symtom på rubbningar i hjärtats rytm ska alltid undersökas av läkare.

Olika behandlingsformer

Eventuella rytmrubbningar utreds genom olika undersökningar. Behandling vid rytmrubbningar såsom förmaksflimmer är råd om levnadsvanor, läkemedel och ingrepp i form av kateterablation. Genom rätt val av behandlingsform får många patienter bestående hjälp redan vid den första behandlingen med kateterablation.

Här på Hjärtsjukhuset har vi ett helt rytmteam – fem läkare och tio sjukskötare – som är specialiserade enbart på behandling av hjärtarytmier. Sjukhuset erbjuder konsultation, poliklinik och åtgärdssal för sina kunder ända från diagnosen till uppföljningsskedet.

"Undersökning och behandling inom åtta veckor"

Tack vare patientens rätt att välja vårdgivare som trädde i kraft i början av 2014 kan patienten välja Tays Hjärtsjukhus i Tammerfors som sin vårdplats oberoende av hemkommun. Den multiprofessionella teamorganisationen på Tays Hjärtsjukhus utgår från en helhetsmässig vård av hjärtpatienten. Vid Hjärtsjukhuset genomgick i fjol sammanlagt 622 patienter behandlingar och undersökningar relaterade till rytmrubbningar. Av dessa behandlades 538 patienter med kateterablation på grund av hjärtrytmrubbning.

För närvarande är det möjligt att få en tid till Hjärtsjukhuset för undersökning och invasivt ingrepp inom åtta veckor. På andra håll i Finland kan kötiden vara upp till ett halvt år.


Heikki Mäkynen

Avdelningsöverläkare, Tays Hjärtsjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER