Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Tays neuromodulaatiohoitojen eturintamassa

hein 3, 2015

Neuromodulaatio on neurologisten tai psykiatristen sairauksien hoitomuoto, jossa vaikututetaan hermoverkostojen toimintaan kehoon asennettavan stimulaattorin kautta. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on keskittynyt huomattavaa neuromodulaatiohoitoihin liittyvää kliinistä ja teoreettista asiantuntemusta. Tukena on Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö kehittyvään teknologiaan liittyvien neurostimulaaatiohoitojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Epilepsian hoidossa käytettävän syväaivostimulaation suhteen Tays toimii globaalina koulutuskeskuksena, joka on järjestänyt kuusi kansainvälistä workshop-kurssia neurologeille ja neurokirurgeille. Kursseille on saapunut osallistujia lähes kaikista Euroopan maista sekä Australiasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Lisäksi käynnissä on aiheeseen liittyvää aktiivista tutkimustoimintaa, joka liittyy hoitovastetta sääteleviin tekijöihin sekä neurobiologisiin mekanismeihin.

Suurin osa suomalaisista epilepsian vagushermostimulaatiohoitoa (VNS) saavista potilaista hoidetaan Taysissa. Lisäksi olemme laatineet uuden VNS-protokollan hoidon toteuttamisesta, ja protokolla on otettu käyttöön Suomessa laajalti. Myös VNS-hoitoon liittyen on käynnistetty useita tutkimusprojekteja. Lisäksi olemme aloittaneet epilepsian transkraniaaliset magneettistimulaatiohoidot äskettäin. Kysymyksessä on hoitomuoto, jossa valikoidulle potilasryhmälle voidaan ilman kajoavia toimenpiteitä vaikuttaa aivojen hermoverkoston toimintaan ja epilepsiakohtausalttiuteen.

Neuromodulaatiohoidoilla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä kohtausten ja yleisen toimintakyvyn kannalta. Aivan kuin leikkauskirurgiassakin niin myös stimulaatiohoitojen osalta riittävän aikainen hoidon aloitus parantaa merkittävästi mahdollisuuksia saada hyötyä hoidoista. Viime vuosina on saatu kehittyvän tutkimusteknologian myötä uutta tietoa siitä, miten epilepsia vaikuttaa aivojen hermoverkostojen toimintaan. Neuromodulaatiolla pystytään vaikuttamaan epilepsiakohtauksissa sähköisten purkausten etenemisen estämiseen, ja lisäksi stimulaatiohoidoilla on vaikutusta myös niihin hermoverkostoihin, jotka säätelevät myös yksilön kognitiivista ja psyykkistä toimintaa. Jatkossa on entistä enemmän mahdollista arvioida epilepsiaa sairastavan henkilön hoitomuotoja kokonaisuutena, jossa ovat mukana neuromodulaatiohoidot, lääkehoidot sekä lisäksi ravitsemukseen ja elämän hallintaan liittyvät asiat.

Olen tähän asti käsitellyt vain epilepsian neuromodulaatiohoitoja, koska oma erityisosaamiseni liittyy keskeisesti tähän alueeseen. On kuitenkin syytä huomauttaa, että Taysissa neuromodulaatiohoito-osaaminen on laaja-alaista. Esimerkiksi Parkinsonin taudin DBS-hoidossa Taysissa on hyvin toimiva työryhmä ja useita kymmeniä hoidettuja potilaita, kolmanneksi eniten Suomessa. Dystonian ja vapinan hoidossa olemme saavuttaneet hyviä tuloksia, ja etenkin dystonian hoidossa meillä on tarjota Suomen tasolla merkittävää osaamista. Psykiatrian puolella Taysissa on eniten hoidettuja potilaita Suomessa. Erityisesti pakko-oireisessa häiriössä on hyvät kliiniset tulokset ja toimiva työryhmä.

Neuromodulaatiohoidot ovat vaativia hoitoja, joissa potilaiden ja heidän omaistensa on hyvä tuntea hoitoa tarjoavien tahojen hoitokokemus ja osaaminen. Tampereella olemme keskittyneet avoimesti tiedottamaan omista tuloksistamme, jotta potilaat ja heitä hoitavat lääkärit tietävät, mitä oikeasti voidaan odottaa saavutettavan näillä korkeaa teknologiaa edustavilla hoidoilla. Me voimme kertoa ilman turhia lupauksia ja mainostamista, mitä olemme tehneet ja saaneet aikaan. Haluamme tarjota koko Suomelle parasta, mitä asiantuntemuksellamme voidaan saavuttaa.


Jukka Peltola

Dosentti, neurologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri. Neuroalat ja kuntoutus, TAYS

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT