Valfrihet

Patientsäkerhet inom sjukvårdsdistriktet

Birkalands sjukvårdsdistrikt använder systemet HaiPro för rapportering av incidenter som berör patienter eller personal. Personalen rapporterar via systemet även tillbud för att lära sig förebygga motsvarande situationer i framtiden. Information om incidenterna meddelas till enhetschefen som går igenom det skedda med personalen.

Vid misstanke om en patientskada ska du så fort som möjligt kontakta den enhet där du fick vård. Då kan ni tillsammans utreda sjukhusets rutiner för hantering av sjukdomen eller skadan. Utifrån diskussionen kan du vid behov göra en anmälan om patientskada. Patientförsäkringscentralen hanterar centraliserat ersättningarna till patienten för patientskador som inträffat i Finland.

Alla vuxna patienter som tas in på vårdavdelning på Tammerfors universitetssjukhus genomgår screening för sjukhusbakterien MRSA. År 2012 konstaterades totalt 39 fall av MRSA på Tays.